Vymáhanie pohľadávok

Ústava Slovenskej republiky dovoľuje podnikať každému občanovi, ktorý o to prejaví záujem. Podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, ale napriek tomu si musí byť vedomý možného rizika. Pri svojej činnosti sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej sa môže stať, že niektoré z jeho faktúr neboli zaplatené.
Každý podnikateľ sa snaží udržiavať si dobré obchodné vzťahy, a tak prvým krokom, ako dosiahnuť zaplatenie nesplatenej faktúry je slušné upozornenie. Ak však ani po tomto upozornení nebude evidovať splatenie pohľadávky, je nutné začať tento problém riešiť inou cestou.
To najpodstatnejšie pri vymáhaní pohľadávok je v prvom rade sledovať lehotu splatnosti. Tu je potrebné a veľmi dôležité si uvedomiť, že po lehote splatnosti pohľadávky začne plynúť premlčacia lehota. Premlčacia lehota je v občianskoprávnych aj v obchodnoprávnych vzťahoch stanovená zákonom. Ak táto doba uplynie a pri súdnom konaní dlžník vznesie podmienku premlčania, tak ani súd nebude schopný pohľadávku priznať. Preto je veľmi dôležité riešiť pohľadávky čo najskôr.