Mimosúdne vymáhanie

mimosudne vymahanie pohladavokMimosúdne vymáhanie pohľadávok patrí k najrýchlejším a tiež aj najlacnejším spôsobom, ako vymôcť pohľadávky. Ide o riešenie, ktoré je časovo menej náročné, ako vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, respektíve exekučným konaním.
Právny zástupca klienta má na výber viac možností, ako sa s týmto problémom vysporiadať a pokúsiť sa o zmier s dlžníkom jeho klienta.

  1. Prvou z možností je písomná výzva. Advokát klienta zostaví písomnú výzvu na zaplatenie dlžných pohľadávok voči svojmu klientovi. Táto výzva bude dlžníkovi doručená poštou. Písomná výzva obsahuje dodatočnú lehotu, dokedy má dlžník splatiť dlžnú sumu a tiež v nej sú zaznamenané právne ustanovenia, na základe ktorých je dlh vymáhaný.
  2. Druhou možnosťou je osobné stretnutie právneho zástupcu alebo advokáta s dlžníkom klienta. Na tomto stretnutí sú dlžníkovi vysvetlené všetky práva a právne nároky klienta na vymáhanie pohľadávok a advokát sa snaží o mimosúdnu dohodu.

Ak dlžník s mimosúdnym vyrovnaním súhlasí, tak advokát vyhotoví potrebné dokumenty, ktoré ukončia spor medzi dlžníkom a veriteľom.